Szkolenia BHP

Szkolenia Doradztwo Nadzór

Nasz cel

Celem firmy POLI jest polepszenie jakości warunków pracy i bezpieczeństwa zatrudnionych oraz dbałość o środowisko naturalne.

Więcej o nas

Klienci

Naszymi klientami są firmy z całej Polski, m.in.

Szkolenia BHP

dla pracodawców, okresowe, dla pracowników administracyjno-biurowych, przeciwpożarowe

Ochrona ppoż.

Ocenimy stopień zagrożenia i dostosujemy wymogi z zakresu ochrony ppoż. do warunków panujących w Państwa zakładzie

Plany ewakuacji

W zależności od potrzeb opracowujemy plany ewakuacji ludzi z budynków, których głównym elementem są plansze ewakuacyjne

Szkolenia
BHP

W ramach szkoleń BHP oferujemy Państwu następujące usługi: szkolenia bhp wstępne ogólne, okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych

czytaj więcej

Kompleksowa obsługa BHP

Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie zadań służby BHP jak również praktyczną pomoc w tematach pośrednich związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

czytaj więcej

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka polega nie tylko na oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń, lecz także na ocenie wysokości prawdopodobnych strat materialnych w danym zakładzie pracy, a także strat związanych z utratą zdrowia lub życia ludzkiego.

czytaj więcej

Ochrona
ppoż.

Ocenimy stopień zagrożenia wybuchem, ryzyko jego wystąpienia i ryzyko pożarowe, a następnie dostosujemy wymogi z zakresu ochrony ppoż. do warunków panujących w Państwa zakładzie.

czytaj więcej

Plany
ewakuacji

Ważnym elementem każdej dokumentacji przeciwpożarowej są plany ewakuacji. Przedstawione w formie rzutu kondygnacji budynku w sposób jasny i czytelny określają podstawowe informacje niezbędne w przypadku zaistnienia pożaru.

czytaj więcej

Dokumentacja ppoż.

Firma POLI oferuje Państwu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w Państwa zakładzie pracy, sporządzenie koncepcji ochrony przeciwpożarowej.

czytaj więcej

Szkolenia BHP

W ramach szkoleń BHP oferujemy Państwu następujące usługi:

 • szkolenia bhp wstępne ogólne - instruktaż ogólny;
 • szkolenia bhp okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami;
 • szkolenia bhp okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych;
 • szkolenia bhp okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
 • szkolenia bhp okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych;
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
zamknij

Kompleksowa obsługa BHP

Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie zadań służby BHP jak również praktyczną pomoc w tematach pośrednich związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Wykaz niektórych usług świadczonych w ramach kompleksowej obsługi BHP:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych  w celu ich likwidacji.

Przygotowanie:

 • Programów szkoleń instruktażu ogólnego
 • Programu szkoleń instruktażu stanowiskowego
 • Szkolenia wstępne ogólne dla nowo przyjętych pracowników
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy oraz opiniowanie instrukcji stanowiskowych obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, określanie działań korygująco - zapobiegawczych.

Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in.:

 • Tabel norm przydziału odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz środków higieny osobistej;
 • Norm przydziału środków utrzymania higieny osobistej;
 • Warunków i zasad przydziału płynów do picia i posiłków profilaktycznych;
zamknij

Ocena ryzyka zawodowego

Na podstawie art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Pod pojęciem ryzyka zawodowego rozumiemy prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, które powodują straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Ocena ryzyka polega nie tylko na oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń, lecz także na ocenie wysokości prawdopodobnych strat materialnych w danym zakładzie pracy, a także strat związanych z utratą zdrowia lub życia ludzkiego.

Prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu:

 • Sprawdzenie, czy na stanowiskach pracy zostały prawidłowo zidentyfikowane zagrożenia i czy związane z nimi ryzyko zawodowe jest znane.
 • Wykazanie, że zastosowane środki ochrony są właściwe w stosunku do zagrożeń wynikających z analizy.
 • Dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowiska pracy oraz materiałów i organizacji pracy.
 • Ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub znacznego ograniczenia ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Zapewnienie ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Koordynowanie przeprowadzania postępowania powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny zaistniałych wypadków przy pracy, m.in:

 • Ustalanie okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do powstania wypadku przy pracy;
 • Przesłuchanie poszkodowanego, świadków wypadku i zbieranie innych dowodów;
 • Sporządzanie obowiązującej dokumentacji powypadkowej i statystycznej;
 • Kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Prowadzenie obowiązujących kart i rejestrów.
zamknij

Ochrona ppoż.

Korzystając z oferowanych przez nas usług, mogą Państwo otrzymać fachowe informacje na temat przepisów i wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Ocenimy stopień zagrożenia wybuchem, ryzyko jego wystąpienia i ryzyko pożarowe, a następnie dostosujemy wymogi z zakresu ochrony ppoż. do warunków panujących w Państwa zakładzie. Sporządzimy wymaganą dokumentację oraz zapewnimy zaplecze techniczne. Reasumując, zajmujemy się zagadnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego kompleksowo, podchodzimy do tego w sposób zdecydowany, rzetelny i indywidualny dostosowując się do specyfikacji i wymagań określonych przez Klienta. Zrobimy wszystko, aby nasz klient czuł pełen komfort w sprawach dotyczących tej jakże ważnej dziedziny.

Niektóre z naszych działań to:

 • regularne wizyty w obiekcie dozorowanym zakończone pisemnymi raportami opisującymi stan zabezpieczenia obiektu z propozycjami rozwiązań zaistniałych problemów,
 • systematyczne kontrole ilościowe i jakościowe podręcznego sprzętu gaśniczego i dróg ewakuacyjnych,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji ppoż. w obiekcie,
 • nadzorowanie terminów konserwacji sprzętu ppoż.,
 • kontrola stosowania się do postanowień instrukcji bezpieczeństwa ppoż. przez pracowników,
 • propagowanie wiedzy o ochronie ppoż. wśród pracowników,
 • koordynacja zamówień na doposażenie w nowy podręczny sprzęt gaśniczy,
 • reprezentowanie klienta podczas kontroli stanu zabezpieczeń ppoż. obiektu przez uprawnione organy.
zamknij

Plany ewakuacji

Ważnym elementem każdej dokumentacji przeciwpożarowej są plany ewakuacji. Przedstawione w formie rzutu kondygnacji budynku w sposób jasny i czytelny określają podstawowe informacje niezbędne w przypadku zaistnienia pożaru:

 • rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków sygnalizacji pożaru,
 • przebieg dróg ewakuacyjnych (korytarzy, klatek schodowych) oraz ich kierunek,
 • lokalizację wyjść ewakuacyjnych z budynku,
 • lokalizację charakterystycznych pomieszczeń,
 • miejsce w budynku - znaczek "TU JESTEŚ".

W zależności od potrzeb opracowujemy plany ewakuacji ludzi z budynków, których głównym elementem są plansze ewakuacyjne.

Plansze ewakuacyjne rozmieszczone w budynku służą również do orientacji pracowników, petentów i osób przebywających w obiekcie co do miejsca, w którym się znajdują.

zamknij

Dokumentacja ppoż.

Firma POLI oferuje Państwu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w Państwa zakładzie pracy, sporządzenie koncepcji ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie takiej koncepcji obejmuje:

 • sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu,
 • spełnienie wymogów prawnych (np. kontrola planów alarmowych, dróg pożarowych i ewakuacyjnych, planów i zabezpieczeń pomieszczeń itp.),
 • szkolenie pracowników na wypadek powstania pożaru w zakresie obsługi gaśnic, jak również jako osoby przeprowadzające ewakuację,
 • monitorowanie stanu dróg pożarowych i ewakuacyjnych,
 • ustalenie miejsc powstania i kierunków rozprzestrzeniania się pożaru i stref wybuchu,
 • udział w/lub przeprowadzanie inspekcji bezpieczeństwa pożarowego,
zamknij

Lepsza jakość warunków pracy

Zadowolenie klientów jest osiągane dzięki młodemu, dynamicznemu, kompetentnemu i kreatywnemu działaniu i rozwojowi firmy. Pragniemy podzielić się naszym doświadczeniem również z każdym pracodawcą i zachęcamy do wypróbowania jakości naszych usług.

Powierzone nam zadania traktujemy jako swoistą misję, bo cóż może być piękniejszego niż przyczynianie się do ochrony miejsc pracy poprzez polepszanie jakości produktu, a także do ochrony życia i zdrowia innych ludzi. Powierzone nam zadania wykonujemy nie tylko w siedzibie zleceniodawcy, ale wszędzie tam, gdzie znajdują się jego pracownicy.

Nasza praca nie polega tylko na zorganizowaniu i utrzymaniu porządku w dokumentach, ale na efektywnym podniesieniu bezpieczeństwa i higieny pracy w każdej firmie.

Celem firmy POLI jest polepszenie jakości warunków pracy i bezpieczeństwa zatrudnionych oraz dbałość o środowisko naturalne.

Cennik
szkoleń BHP

Cena Czas trwania
(godz. lekcyjna)
szkolenie wstępne ogólne 50 - 100 zł netto / os. 3 godz.
szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 100 - 150 zł netto / os. 16 godz.
szkolenie okresowe bhp pracowników inżynieryjno-technicznych 50 - 100 zł netto / os. 6 godz.
szkolenie okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 50 - 100 zł netto / os. 8 godz.
szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych 50 - 100 zł netto / os. 8 godz.

Kontakt

POLI Paweł Lisowski
Ranowo 4b/15
74-505 Mieszkowice

Tel. +48 501 637 656
e-mail: info@polibhp.pl

Jak do nas dojechać?

Masz pytania? Napisz do nas